>complement(3338225..3338407)
VTGVAVGYFVVGDTYSADEKWRITTPNPDGSLALWTVENYRIYSIVGDPDSEVIATFKDA