>5911974..5912630
VSGYLALKRIAHGTLHDVPFRWGQLCNIWCDDTIANKLAGDFPTEGFSYRERNGGHFYRR
TIIPLASHHV