>4528046..4528342
VRVYIAGPMTGYENFNREAFHKTEEVLKREGHTVLNPAVLPDGLTQPHYMDICMAMLRCV
DAVYMLKGWQ