>1784627..1784902
VRKTSVAKVWQNYELEKAKLHNIMTVAKLWHMFMDSPAFTELAPRTQKDYRQHQKALLMV
FGKVLADNVK