>2065588..2065869
VNEWFSAYAMAGVAYSRVSTFSGDYLRVTDNKGKTHDVLTRSDDGRHSNTSLAWGAGVQF
NPTESVAIDV