>946478..946684
VLDHTNESVKRVFKYRDKQELLNKYHELLDKYFLHNISFYEEDKNNERIYGLVVHTKNKL
GDEDYERV