>95959..96492
VFQKSVTASHAMQVLAETRTQKELAIDSYVTPALISNQTKGKRTVSLEQAEQLIDSYNEP
ESTFMFAHEF