>2796332..2796541
VEEDKIYTTISGDTWDSISYKIFGDSKAYNTLFELNQEFIGTVIFEAGKNIKYRDIPKTY
DETVPPWRR