>5896758..5897201
VEAAAASLKTAQDQYDKQQRAFAIDPRAVSRDALDNALNGVKLARANLGVLTRQYRLTRA
GAWVYDVRKI