>2283223..2283642
VDLYEKIKMLANEKKISIRQLEEALGFGNGVINRWRKNNPGVDKVQLVANYFDVSVDYLL
GRTEKKRYYD