>5233413..5233967
VALVHSHPGGLPWLSETDRRLQVQSDLPWWLVCRGAIHKFRCVPHLSGRRFEHGVTDCYT
LFRDAYHLAG