>complement(2007..2807)
MYKRLFISHVILIFALILVISTPNVLAESQPDPKPDELHKSSKFTGLMENMKVLYDDNHV
SAINVKSIDQFLYFDLIYSIKDTKLGNYDNVRVEFKNKDLADKYKDKYVDVFGANYYYQC
YFSKKTNDINSHQTDKRKTCMYGGVTEHNGNQLDKYRSITVRVFEDGKNLLSFDVQTNKK
KVTAQELDYLTRHYLVKNKKLYEFNNSPYETGYIKFIENENSFWYDMMPAPGDKFDQSKY
LMMYNDNKMVDSKDVKIEVYLTTKKK