>1239578..1240621
MYKCLVKPKISVIIPSYNSAKYIKECLDSVIFQSLKEIEILCIDAYSIDGTIDILKSYEK
QDSRIKIIFSKKKSLGYQINLGLKEAKGEYFTIVESDDYVKLDMCEKLYALACNYDCQVV
KSDFIGFKDKRSQRVFKNLSICYDQTLYNKKINSYLNLNIIINSWNMNQSSLYKMDFIKK
YDIRANETQGASYQDIGLWFQILSLASSIYFYKEGFYFYRQDNEHASVKSKDKIYCVCDE
FEFLDKFLDKNLELKSRLQDVFYYFKFKIYSWNLKRIDDKYKLEFLYKFSQDFSLIYDKL
DKTVFKVSEISEISCIVQDPSKYYKKYNSVFYSIKKKIFRIKRKYFR