>2479408..2479860
MYEKLVNKYQDEVTIREEKMPYKLPGLYLNGTIFISKDQSSIEKGCVLVEELMHYKYTVG
NITKQETIMDKKQEIFARRKGYEELIPLDDIIACFYLGLREYFEVAEFLEVTEEFLRHTV
THYAEKYGPMYDYGGYFINFGNSIDVYKKF