>1170341..1170889
MYDYFLGLLIKKFRISKGLTQKELANELDKSEISIKKYETGVLKTPFSVLFMTVHMLGID
VFTFYNYLRD