>4298999..4299115
MWVISLFILLTDYITVGYFLIKPMAIGGREDVAVNRYR