>3839496..3839621
MVFYVFYNFILLNLNALVMAILYSNIRTVTKKGGAITGSYG