>4657901..4658281
MVERYPRDGFFKVFQILRRWGYVWNHKRVHRIYCLLKLNIRRKGKQRLPARTPSPLAVPE
RLNLSGAVDFMHDALICVDDYNREKLAIEIDLNLPTQHVIRVLDRIVVNRGYPVMGFEVQ
WDENVR