>1043541..1043774
MVEIGDALIGDQGFFSFATVPAFMSAVGGSLGNVVRIDLSTYDYVRPVTPFAVFRYWLIG
QPGATVSGLKVTVWSRA