>5219..5419
MVDCPTHWNMTREDYLNNTTGTIRSRAEGEDILDNYLKPFSDVLEHFMPHNMAQKEFDKL
VKLMSS