>4173916..4174227
MTTQINADNLSPITHNQIPVITTELLAQLYGTEPVRIRQNHHENKVRFVEGKHFFKVVGN
DLKELRVALNYSQNPVSPKARSLILWTERGAARHAKMLETDQA