>2096791..2098461
MTTELSSYDRHAISSTASSEEANDPLVRLVSRRHPLYEAMSKHWMFMDDTYSGGREWFNH
HIFKYIKEGD