>complement(1286630..1287475)
MTSYYYSRSLANVNKLADNTKAAARKLLDWSENNGIEVLIYETIRTKEQQAANVASGASQ
TMRSYHLVGQALDFAMTKGKTVDWGAYRSDKGKKFVAKAKSLGFEWGGDWSGFVDNPHLQ
FNYKGYGTDTFGKGASTSNSPKPSANANTNSLGLVDYMNLNKLDSSFANRKKLATSYGIK
NYSGTATQNTTLLAKLKAGKSHTPASKNTYYTENPGKVKTLVQCDLYNSVDFTTKTKTGG
TFPPGTIFTITGMAKTKGGTPRLKTKSGYYLTANTKFVKKI