>1638948..1639793
MTSYYYSRSLANVNKLADNTKAAARKLLDWSENNGIEVLIYETIRTKEQQAANVANGASQ
TMRSYHLVGQALDYVMAKGKTVDWSAYRSDKGKKFVAKAKSLGFEWGGDWSGFVDNPHLQ
FNYKGYGTDTFGKGASTSNSSKPSANANTNSLGLVDYMNLNKLDSSFANRKKLATSYGIK
NYSGTATQNTTLLAKLKAGKPHTPASKNTYYTENPRKVKTLVQCDLYNSVDFTTKNKTGG
TFPPGTVFTISGMGKTKGGTPRLKTKSGYYLTANTKFVKKI