>3391447..3391572
MTRLYISCVYLFHVVSYSAPNGVVTGVVILRFMALFVVQII