>4641218..4641490
MTQHIKSHNSEADPEIKQGRRFRAPQYGWFHYLFCTIDEADMLQEAYLRRGVRVERSLNA
DRLTWTVSVYLPVRAHLPRTHACYRQRVWR