>1655098..1655559
MTPDEFIAWLGPVAQRVCRKYGLPASVCIAQGALESGWGRYVIGEYNLFGRKAVAGDKSI
TVTTQEYINGEWVTINDEFKDYDSLDEAVEDWCVLMTEEPAYADALAVWQETHDVEQFVR
TMGPVYATDPEYADKVLATIRANDLTQYDEVMA