>2201303..2201803
MTNEDFKYLNKHLETLAQLKQSGYKCDKEISTVISKLHKLMGLASKSKVNFYTLGSNVEN
ENIADYKIGV