>1284193..1284564
MTLTRAQKKYAEAMHEFINMVDDFEESTPDFAKEVLHDSDYVVITKNEKYAVALCSLSTD
ECEYDTNLYLDEKLVDYSTVDVNGVTYYINIVETNDIDDLEIATDEDEMKSGNQEIILKS
ELK