>4070278..4070691
MTLNELMAVPYLDHGRDEHGLDCWGFVRLVRHHHHGLPLLDSFGTVDPDDKAGMTDAYHQ
LVGGYVETAPIDGAIACHLIEDTLVHVGVVVNENGLKVAQTGRKMGRPWLCSLSDFERMS
LITRYYIEHDCTSGLSQ