>4848636..4848965
MTLGELKKILDATGYPVAYSHFTATPTNPVPVPPYICFLVDGSANLMADNKVYHKINNLS
IELYTNKKDLIAEANLEKILDNYELPYESYEVFIETENLFQKNYETRLI