>4174490..4175041
MTIQLAVESLVIVTYSNAPVITTELLAKLYETEEKHIRQNFKRNECRFIAGKHFFKVSGS
ELDDLRTSQRGLQISPKTRSLILWTERGAARHAKMLETDQAWEVFEKLEDCYFSQKNPSV
RVSRQKSYDTRVLCYQQSGVTVSTIPLRDDDIVISLESWLELARANGWFVIRKDQLVEKL
MQL