>549983..550255
MTERYEKDGYTYTKSNHRLVYTPELHYNHFKAWTVKDLIYLCGMWERRHKGMRSKDIALC
LGRTVGTCAS