>443154..443438
MTEKEREFLKEVDMLEDPDDADMDLLVELYENFEPFKTEYEKDKNTGDEIWEFYYEVGGR
IFFLRKIEYEEDFEFDYMAKFELDSEKFSHRKSF