>669271..670020
MTEHRSYYAIIPANVRYDKRLKPNTKLLYGEITALCNERGFCWAGNEYFADLYGVNKETI
SRWVSDLIKF