>35547..36308
MTDLKLEQSNLTWLEDRTILLSPTGSYAYGTDTDTSDKDYKGVCIPPVEYYLGLDSFNEY
NTSGGKNFRNTKDDVDVNIIHVNKFVRDAMQSVPNNIEILFVRPEDYIKVTPLGQILIDN
RHLFLSKNIKYRFGGYANSQIQKLKNKNSNGTGRRDLIGAHGYDTKFFMHSIRLLTSATE
ILETGNYSTYRPNRELLLDCRNGKYTFEEALEMVEMYDNELAAAYEKSELPAKADYDKIN
KMLMDINKQGLAL