>666392..666595
MTDIAEITQRDREKIKEYVESSKFLTYTMLAERFGISKSYLSLILNGKKTSAEANRIIDS
IITMYEL