>1415201..1415410
MTDGWPLYESRLKGKLHVISKRYTQRIEQHNLNLRQHLARLGRKSLSFSKSVELHDKVIG
HYLNIKHYQ