>211385..211873
MSYRVGYKMQALKAHIEMCVGKHIAQRLDAEMGNIELILTPRHMGNGIEICQQRYLAEFQ
IDRLPFKKYDPAVLFANVAAWLMDNDADREDQLGELKDPVIDVVVEDEDSAEVLIQVNFE
EPIKLVEAESGLIYWQNKRWNIEEYPVWVAENLLDVVANVRD