>4866144..4866374
MSVCVTVVNQYGNLKATKTHVDNCQDYVLISAVEYQEYKDPVLFNGDLFLYVSGVLLINM
VVGHWVGRVVRLMSKR