>1445812..1446042
MSVCVTVVNQYGNLKATKTHVDNCQDYVLISAVEYQEYKDPVLFNGDLFLYVSGVLLINM
VVGHWVGRVVRLMSKR