>27856..28203
MSSAASWSYTAKATIWRNLGVDEYGDSLGFSTPEVILCDYEGGVSKRIGGIGAEIVAKNT
IWTEYANAKNGDYILIGESTSPDPCSVDADEVRQVIRFADTFERIADDFAILTGV