>5045493..5045996
MSRQCTHYGRWPQHGFTSLKKLRPQSVTSRIQPGSDVIVCAEMDEQWGYVGAKSRQRWLF
YAYDRIRRTV