>3331..3672
MSNLEQNIKQMKNEVIEAELNTKINTVITMIGEHMDSNERFRSHLDAQGKVMESYMLKEY
YQNYYVLMAVLNSILKDVNFMNDEITTFYDRALDELDKTKASSENFGEESLNA