>5036124..5036777
MSNKYCQELVELRNKPTHELKEVGDQWRTPDNIFWGINTLFGPFVLDLFTDGDNAKCAAY
YTAEDNALAH