>4542583..4543125
MSNDSTTAGYLTPVGDSPPYDEDLERLISRWIRGVTGLAATLVYPRWTDPQKQIPKNGTT
WCAFGITGIQEDFNPAYVQGEENTEQWSHETVSLILCFYGPQGLAMATRFRDGLLVSQNN
DELNRSGLTFLQHGRILNLPELINNQWVRRYDISVDLRRKIIRQYGIQSLVDAPVQFFGD