>840407..840628
MSNDKKTQRCMCVTIDFEQLTFGELRKFVELTADREDDEFVCVNDNDGVPDGFMAYVDAE
TIDVVPTDET