>2133378..2133932
MSLKIVVRSAYSLHTSGTKYYSMFLLSVQDGAKRNTQLFKIYGSAVNQTAQVKHHQEGNG
ATLDTEFNKT