>4279991..4280152
MSLIKNLLCVFSYFIYLHYDLRLIYVISKGTSLLFYLSIHLILIIVYIACLGN