>673559..674014
MSKLNPKQQAFADEYIITGNAYQSALKAGYKENYAKNAQEKLVEKGGKVSDYIQEKLKEV
QTKRHLTMEE